TREKRONERBO
Hjem Baggrund Vedtægter Beboere Kontakt

Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Trekroner Bo". Foreningen har hjemsted i Roskilde kommune.

§2 Formål
Trekroner Bo har til formål at koordinere praktiske spørgsmål i tilbudsfasen for den borgergruppe, som byder på grunde i fx Trekroner bydel.

§3 Betingelser for medlemskab
Medlemmer er de, der skriftligt tilkendegiver, at de ønsker at være medlemmer og som indbetaler indmeldelsesgebyr. Der skelnes mellem:

1) Medlemmer - der mod indbetaling af indmeldelsesgebyr kan få ret til en bolig i etapen
2) Interessenter der har mulighed for at søge information via foreningen og som vil blive noteret på en venteliste

Betalende medlemmer får ret til at vælge grund i den rækkefølge, de indbetaler indmeldelsesgebyr, såfremt de overholder medlemmernes rettigheder og pligter.

Har medlemmer betalt indmeldelsesgebyr flere gange er det den første indbetaling der er gældende.

Betalende medlemmer kan kun få mulighed for en bolig, såfremt der ikke er flere betalende medlemmer end der er boliger i tilbuddet.

Familier betaler 1 indmeldelsesgebyr og betragtes som 1 medlem.

§4 Foreningsmyndigheder
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 personer, der vælges for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger bestyrelse. Bestyrelsen udpeger formand, næstformand og kasserer af sin midte. Alle hverv er ulønnede.

§5 Medlemmernes rettigheder og pligter
Alle medlemmer kan undersøge ideer til samarbejdspartnere for Trekroner Bo og indhente uforpligtende tilbud.

Strategisk betydende eller bindende forhandlinger med arkitekt, entreprenør, Roskilde kommune eller andre leverandører varetages af en gruppe hvori foreningens formandskab (formand og næstformand) er repræsenteret. Gruppen forhandler på baggrund af foreningens forhandlingsgrundlag. 

Alle der varetager eksterne relationer på foreningens vegne, forpligter sig til at samarbejde, så foreningen udadtil vises som en seriøs samarbejdspartner.

Alle med eksterne kontakter forpligter sig til at høre foreningens medlemmer om spørgsmål.

Gruppen, hvori foreningens formandsskabet er repræsenteret kan aftale endelig pris med Roskilde kommune, medmindre 25% af medlemmerne modsætter sig ved skriftlig afstemning, der kan indkaldes uden forvarsel. Formandskabet forpligter sig til at høre alle foreningens medlemmer i forbindelse med aftale af endelig pris.

Medlemmer der har ret til at købe en grund i bebyggelsen forpligter sig til at overholde de aftaler, der indgås med Roskilde Kommune vedrørende betaling.

Foreningen kan ikke pålægge medlemmerne udgifter ud over tilmeldelsesgebyret. Dog kan foreningen beslutte at igangsætte aktiviteter, der medfører udgifter. I sådanne tilfælde deles udgifterne ligeligt mellem medlemmerne. Vælger et medlem at undlade at betale anses det som en udmeldelse af foreningen.

Overstiger udgiftsniveauet i projektet medlemmernes forventninger, kan medlemmerne til enhver tid melde sig ud af foreningen.

§6 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Formandskabet indkalder skriftligt til generalforsamling senest 3 uger før afholdelse. 2 uger før skal der indgives punkter til dagsordenen. Dagsordenen udsendes senest 1 uge før generalforsamling. 

Medlemmer af foreningen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling.

§7 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet fremlægges af bestyrelsen på den årlige generalforsamling.

§8 Kontingentfastsættelse
Indmeldelsesgebyr for betalende medlemmer i foreningen "Trekroner Bo" fastsættes på generalforsamlingen. Det indbetales på foreningens konto. Kontonummer oplyses af bestyrelsen.

§9 Tegningsret
Formanden og næstformanden tegner sammen foreningen.

§10 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun ske på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved stemmeenighed blandt 75% af medlemmerne.

§11 Opløselighed
Foreningen Trekroner Bo kan nedlægges hvis borgergruppen ikke ønsker at fortsætte samarbejdet om at vinde en etape. Vinder borgergruppen en etape skal foreningen nedlægges, og der skal etableres en anden fælles organisation, fx aktieselskab og/eller grundejerforening. Foreningen "Trekroner Bo" nedlægges når juridisk grundlag for aktieselskab og /eller grundejerforening godkendes af medlemmerne. Medlemmer med ret til bolig i etapen, opgaver og forpligtelser skal overgå fra "Trekroner Bo" til den anden organisationsform.(C) 2007 Trekroner Bo